Over veiligheid in de samenleving en de consequenties van
        zwaarder straffen. Over een effectievere detentie, en over
             straf- of veiligheidsbeginsel in ons rechtssysteem.

        Indien aan de linker kant op deze pagina geen titelbalk,
                                      klik dan hier

              

Zwaarder strafffen of preventierechtOnveiligheid

Steeds meer mensen ervaren gevoelens van onveiligheid in de samenleving en verlangen naar een ontspannenere en veiligere manier van leven.
En de steeds sterker wordende roep om zwaardere straffen is in feite een frustratie-reactie uit een verlangen naar meer veiligheid.Criminelen uit de samenleving

Het idee is, dat wanneer criminelen uit de samenleving verwijderd zijn, we van hen af zijn.
En door hen zwaarder, en dus langer te straffen zijn we dan ook met zekerheid langer van hen af.
De vraag is echter, welke prijs we daarvoor zullen moeten gaan betalen; en zowel materieel als moreel.Geweldscriminaliteit

Met een toenemende geweldscriminaliteit onder jongeren is het niet zo moeilijk om een voorspelling te doen voor de toekomst.
De nu nog jonge amateur-criminelen zullen morgen gevaar- lijke volwasen specialisten zijn, in grote aantallen opgeleid in onze eigen gevangenissen met vooral zo veel mogelijk in een cel . . . . .Georganiseerde misdaad

Door meer gedetineerden in een cel zal maatschap en onderling vertrouwen tussen criminelen versterken; je leert elkaar immers beter kennen.
De cel wordt zo tot broedplaats van nieuwe technieken, plannen en strategien.
En georganiseerde misdaad zal hierdoor dan ook tot een steeds groter gevaar gaan worden . . . . .Hardere criminaliteit

Zwaarder straffen betekent echter ook verharding van van criminelen en meer zware geweldsmisdrijven. Het wordt voor hen dan ook aantrekkelijker om bijvoorbeeld getuigen van een misdrijf (georganiseerd) uit de weg te ruimen.
Nog meer onveiligheid in de samenleving . . . . .De prijs

Bij zwaarder (langer) straffen zal echter ook een toename ontstaan van de detentiekosten.
Hoewel we hen natuurlijk ook gewoon op water en brood kunnen zetten, de verwarming uit, en bezuinigen waar maar mogelijk.
Echter wat, wanneer het onze eigen kinderen zouden zijn die daar terecht zouden komen . . . . . ?
Dan rijst toch de vraag naar rechtvaardigheid . . . . .
En welke prijs zullen we dan gaan betalen, de materiele of de morele . . . . . ? Een confronterend dilemma . . . . .

Sanctie of veiligheidsmaatregel


Veiligheidsmaatregel

Zoals aanvankelijk reeds gezegd is onze steeds sterker wor- dende roep om zwaardere straffen een frustratiereactie uit ons verlangen naar meer veiligheid.
En zwaarder straffen voor meer veiligheid is in feite dan ook een veilheidsmaatregel.Normstelling

Wanneer het echter om een veiligheidsmaatregel gaat, is
het immoreel zulk een maatregel te verdraaien tot een  verhoogde straf.
Een straf moet volgens onze traditionele normen en waar- den immers ook rechtvaardig zijn. Zij moet in een zekere verhouding staan tot een gepleegd misdrijf.
Een detentie als straf bevat echter een totaal andere normstelling als een detentie in de zin van een veiligheids- maatregel.Onrecht en rechtsongelijkheid

Hetzelfde probleem doet zich ook voor bij het extra zwaar straffen van veelplegers of allochtonen; dit is onrecht in de zin van het sanctie-principe van strafrecht.
Bovendien bevat het een rechtsongelijkheid, die een onder- mijning betekent van ons rechtstaats-principe.
Ook hier wordt dat, wat in feite een veiligheidsmaatregel is verdraaid tot een strafmaatregel.

Het enige alternatief


Veiligheidsbeginsel

De enig mogelijke uitweg uit deze onoplosbare dilemma's is een geheel nieuw rechtssysteem.
Alleen wanneer wij radicaal zouden kiezen voor de invoering van het veiligheidsbeginsel, en dat straf-principe geheel zouden loslaten is er een mogelijkheid om te komen tot een nieuw praktisch en rechtvaardig rechtssysteem.Preventierecht

Een nieuw rechtssysteem, in de vorm van een preventie- recht, dat gebaseerd is op dat veiligheidsbeginsel.
Het betekent uitsluiting van criminelen uit de samenleving puur en alleen om veiligheidsredenen; echter met daaraan verbonden een recht op heropvoeding tijdens detentie, en met succes-afhankelijke vrijlating.Heropvoeding

Wanneer in het verleden van zekere heropvoedings-metho- den gebleken is dat zij te weinig resultaat hebben gehad, wil dit nog niet zeggen dat het heropvoeden van criminelen niet mogelijk zou zijn.
In tegendeel; het bestaande resultaat bewijst reeds dat het wel degelijk mogelijk is, maar dat het in een aantal gevallen onvoldoende is geweest. Veelal door het ingrijpen van rechters, of door een onvolledige, of inefficiente methode.Betaalbaarheid

Preventierecht kan gecombineerd worden met een min of meer selfsupporting heropvoedingssysteem, dat vele malen goedkoper is dan ons huidige tbs-systeem, en niet veel duurder dan ons normale detentiesysteem.
En kostenbesparing door m
eerdere personen in een cel heeft bij strafrecht een criminaliserend effect; echter bij een heropvoeding heeft het juist een positief effect.Heropvoeding en recidive

Bij de heropvoeding van preventierecht gaat het niet meer om slechts het kunstje te leren van het verlangde gedrag in detentie, maar om een totale persoonlijkheids- en mentali- teitsverandering.
Verandering van zelfbeeld, van wereldbeeld en mensbeeld, inzicht in de sociale aard van ons menszijn, en leren op een intelligentere manier te leven vanuit integriteit en een nieuw moreel besef.

Zelfs, wanneer aanvankelijk na een heropvoeding bijvoor- beeld nog zo'n 60% tot recidive zou vervallen (denk aan oudere t.b.s-resultaten), is er meteen al een winst van ongeveer 30% ten opzichte van strafrecht, en betekent
 preventierecht reeds een duidelijke verbetering van ons leefklimaat.Zwaarder straffen of preventierecht

Zwaarder straffen betekent minder criminelen vrij; echter de vrije criminelen georganiseerder, samenlevingsvijandiger, gespecialiseerder en gevaarlijker . . . . .

Preventierecht betekent ook minder criminelen vrij; echter de vrijgelatenen - sommigen event. tot op zekere hoogte -
ged
écriminaliseerd.
Preventierecht is goedkoper, rechtvaardiger voor alle be- trokken partijen en vele malen effectiever dan strafrecht.

Strafrecht is achterhaald, contraproductief en fascistoide en in essentie zelfs een misdadig systeem . . . . .Ga naar:

         <<
C o n c l u s i e   of terug naar  Home
       Indien aan de linker kant op deze pagina geen titelbalk,
                
                                    klik dan hier