Straf of resocialisatie
Revolutionaire site over straf, heropvoeding en de vervanging van ons strafrecht door een pragmatisch doch humaan preventierecht

Indien aan de linker kant op deze site geen titel-balk, klik dan op www.preventierecht.nl

     

 

R e a c t i e s   v a n   b e z o e k e r s

 

Reacties op deze site kunnen gestuurd worden naar:

                                                   reacties@preventierecht.nl
 

Van de ca. 35.000 bezoekers tot op heden
heeft nog niemand ook maar enig aspect van
deze site met steekhoudende rationele
argumenten kunnen weerleggen.
 

Reacties
 Naief instrumentalisme

. . . . . Ik vind niks nieuws aan deze site, dat niet reeds in de jaren tachtig is weerlegd als zijnde naief intrumentalisme. Zie bijvoorbeeld Foque/ 't Hart 1990, Frenkel 1988, Blad 2000, Dworkin 1983 enz . . . .


Dit oordeel van "naief instrumentalisme" uit de jaren tachtig
is met geen mogelijkheid van toepassing op het voorgestelde preventierecht, noch op het ermee verbonden heropvoedings- recht; er wordt daar immers niemand geinstrumentaliseerd.


En voor wat betreft het voorgestelde heropvoedings-model, men decriminaliseert daar zichzelf door anderen te helpen, en door deel te nemen aan een wisselwerkend groepsproces.

Vanuit een eigen keuze en motivatie anderen helpen is niet uitlegbaar als een instrumentalisering.

Instrumentalisering impliceert immers dwang; en deelname aan dit heropvoedingssysteem heeft plaats op basis van een heropvoedings-recht hetgeen een fundamentele vrijwilligheid impliceert.
Naief is inderdaad gebleken, resocialisatie onder dwang.
Toegevoegde waarde

. . . . . vraag me af wat de toegevoegde waarde van deze site is ten opzichte van al bestaand juridisch werk dat teruggaat tot de jaren '60 met publicisten als Kempe, Pompe, Baan, Ter Heide, Frenkel en Hulsman . . . . .
. . . . .De site doet aan als het oprakelen van de eerder verschenen abolitionistische werken van L. Hulsman.


Uit het feit dat deze werken reeds door anderen als "naief instrumentalisme" weerlegd zijn, blijkt reeds een fundamenteel verschil; want zoals uitgelegd is "instrumentalisme" niet van toepassing op preventierecht.
Zowel hierin ligt een toegevoegde waarde, alsook in de strekking en onderbouwing van de argumenten.

Betreffende de "abolitionistische werken van L. Hulsman"  is het belangrijk te begrijpen dat het bij preventierecht niet gaat om abolitionisme, maar om een "rechts-transformatie", hetgeen een veel grotere strekking heeft.
Het gaat hier om een anders gefundeerd rechtsprincipe; van het contraproductieve en fascistoide sanctie-beginsel  naar een humaan veiligheids- en educatiebeginsel.
Fascistoide

Onder kopje "Het afschrikkingsargument":

U schrijft: 'Het afschrikkingsargument is echter respectloos en fascisto´de.'

Het woord fascisto´de kom ik in uw betoog meerdere malen tegen, als zijnde ons strafrecht zou op fascistische leest geschoeid zijn. Naar mijn mening gebruikt u hier een verkeerde term . . . . .
. . . . . U gebruikt deze term zonder een nauwkeurige analyse te verstrekken van de historische achtergronden hiervan . . . . .


De term "fascistoide" (fascistisch-achtig) is in dit verband niet historisch gebruikt, maar meer in de betekenis van de essentie van fascisme.
In mijn visie:
Een blinde robotachtige meedogenloosheid, vanuit geobse- deerdheid door een repressief systeem met demonisering van bepaalde mensen. Een systeem waar alles voor moet wijken, en waarvoor menselijkheid onbelangrijk is.

Kenmerkend zijn hierbij respectloosheid en onderdrukking; mensen gemanipuleerd met angst (terreur), en overheersing, vernedering, afgedwongen gehoorzaamheid, intolerantie, en afwezigheid van menselijkheidsbesef.

En in die zin is het afschrikkingsbeginsel van ons strafrecht inderdaad en aantoonbaar fascistoide.
 

 

Overlevingsmentaliteit

Onder kopje "criminelen"

. . . . .hebt u het hier over een overlevingsmentaliteit, die de daders zouden bezitten. Maar de meeste mensen in de samenleving hebben een overlevingsmentaliteit, wat op zich geen reden hoeft te zijn voor geweld en criminaliteit . . . . .


Slechts in andere mate, en in andere levensomstandigheden. Velen zijn daardoor echter ook vatbaar voor ontsporing.
                                               (zie ook: universele-beschaving.nl )


 

Macht

Onder  "criminelen"

. . . . . u vergeet bij daders de factor macht als een van de oorzaken van geweld en criminaliteit. Het hebben van macht over het slachtoffer kan voor sommigen een enorme kick opleveren . . . . .


Klopt; heb me in dit korte bestek beperkt tot slechts het meest essentiele.
Egocentrisme uit emotionele verwaarlozing, mishandeling of straf-conditionering is de oorzaak van die machtskick.
 
                                              ( zie ook: universele-beschaving.nl ) 

Soorten criminelen

Onder  "Criminelen":     (laatste gedeelte)

U schrijft: 'Criminelen zijn of ziek, of educatief misvormd of slechts ontspoord door omstandigheden.'

Helaas ligt het iets genuanceerder dan u hierbij veronderstelt. Geweldplegers en criminelen zijn onder te verdelen in diverse groepen. Dit kan veel uitmaken voor het door u gewenste preventierecht.
Zelf maak ik onderscheid tussen doorgewinterde beroepscriminelen, verslaafden, mensen met een psychopathische persoonlijkheids- stoornis, mensen met psychische stoornissen en de ontspoorden.
De aard van het misdrijf en deze indeling zal veel uitmaken voor wie uw preventierecht misschien zin heeft.


Zeker ligt de zaak genuanceerder; en er zijn ook nog veel meer groepen dan u hier noemt. Deze vallen echter wel alle- maal onder de genoemde fundamentele hoofdgroepen.

Of, en voor wie preventierecht zin heeft zal de praktijk moeten uitwijzen; ten opzichte van het strafrecht hebben we echter niets anders te verliezen dan 90% recidive en een hoop onrecht.
 

 

Reeds geprobeerd

Heropvoeding, algemeen

. . . . .Ten eerste moet ik constateren dat veel van uw punten al eens zijn geprobeerd; echter zonder veel resultaat.
Ik zal de laatste zijn die erop tegen zou zijn, als het zou werken. Maar het werkt niet of slechts bij een beperkte groep daders. De groep daders waar u op doelt, zijn de ontspoorde jongeren, die nog niet zijn overgegaan tot geweld met ernstige gevolgen . . . . .


Sommige punten zijn in het verleden zeker al eens gepro- beerd, echter wel met de kennis uit het verleden.
En naarmate we meer inzicht krijgen in de ontstaansoorzaken en mentale toestand van criminelen, zal heropvoeding en misschien ook psychiatrische behandeling een steeds hoger slagingspercentage kunnen opleveren.
Zoals op de site betoogd, is iedere gezonde mens in beginsel heropvoedbaar; de vraag is alleen volgens welke methoden.
De beste methoden en therapien zullen echter alleen kunnen voortkomen uit de praktijk.
En zoals reeds gezegd, niets hebben we te verliezen, alleen te winnen . . . . .
 

 

Gegarandeerd perspectief

Kopje: "Een heropvoedingsmodel":

U schrijft:' Zij krijgen een toekomst met een gegarandeerd perspectief.'

Niemand op deze aarde krijgt een garantie op perspectief. Persoonlijke en economische omstandigheden, veranderingen in politieke besluit- vorming, enz. enz. . . .    . . . . De daders zullen moeten leren deze beperkingen te aanvaarden, evenals de anderen die in een dergelijke situatie zitten.


Zoals beschreven kunnen zij tijdens hun detentie studies volgen, die de kans op een baan vergroten.
Daarnaast kunnen zij na aantoonbaar gedecriminaliseerd te zijn ingezet worden voor begeleiding van pas vrijgelatenen, begeleiding van randgroepjongeren, heropvoedings-cursussen, opsporing van andere criminelen, en elke andere vorm van criminaliteitsbestrijding.
Ook kunnen zij zich verhuren aan dezelfde projecten in het buitenland. (decriminalisering als exportartikel)
 

 

Repressieve maatregelen

Heropvoeding algemeen

 . . . . . spreekt u zichzelf tegen, wanneer het gaat om de repressieve maatregelen die er nu in de samenleving als geheel worden ingevoerd, zoals preventieve fouillering, cameratoezicht. Dit valt voor u onder de negatieve noemers van fascisme, politiestaat etc. etc. . . . . 
  . . . . . In feite zou u willen zien dat de groep die voor onveiligheid zorgt, allen afgescheiden van de samenleving, een bestaansrecht zouden hebben, maar wel met die repressieve maatregelen waar u nu juist zo tegen bent.


Het doel van preventierecht is in eerste instantie de veiligheid en leefbaarheid van de samenleving te garanderen.
Daarnaast is er echter ook respect voor daders, echter hoe gevaarlijker deze zijn, hoe meer beveiliging nodig zal zijn.
En cameratoezicht en afluisterapparatuur als hier bedoeld is niet alleen voor de veiligheid, maar heeft ook een educatief doel (gedrags- en mentaliteits-confrontatie).
 

 

Spijt van daders

Kopje "Orde op zaken":

Onder "Orde op Zaken" heeft u het over: de dader zou met het her- opvoedingssysteem tenslotte oprechte spijt vertonen. Nu hebben wij al een herstelbemiddeling en dat werkt heel af en toe. Daders schijnen heel moeizaam hun berouw te kunnen tonen.


Hieruit blijkt dat ze nog niet werkelijk her-opgevoed zijn. (!)
 

 

Huisvesting

Heropvoeding algemeen

. . . . . . . .zouden - in uw visie althans - de bestaande penitentiaire instellingen omgevormd dienen te worden tot therapeutische gemeen- schappen. dus alle cellen doorbreken of maar helemaal afbreken. De nieuw op te bouwen gemeenschappen zouden goed beveiligd moeten worden, anders valt het veiligheidsprincipe van uw betoog weg, dus zomaar een leegstaand tehuis hieraan opofferen is geen optie. Dit lijkt mij dan ook geen haalbare kaart in een samenleving waar nu al een groot gebrek is aan inrichtingen en huizen van bewaring.


Bijna alle bestaande gevangenissen zijn geschikt voor heropvoeding, en altijd is er de optie de celdeuren te sluiten of open te laten.

Niet-gevaarlijke gedetineerden en niet-vluchtgevaarlijke gedetineerden hebben geen gevangenis nodig voor hun heropvoeding, zoals beschreven op de site.
Indien nodig kunnen zij ook (vrijwillig) aangesloten worden
op een electronisch volgsysteem.