P r e v e n t i e r e c h t
 
t e g e n   t e r r o r i s m e
Strafrecht 

Ons huidige strafrecht heeft in feite geen enkel antwoord op religieus terrorisme; de straf van het strafrecht komt immers pas na het plegen van een misdrijf, en bovendien is na een zelfmoordaanslag de dader reeds overleden.

En ook staan de nieuwe maatregelen die er nu genomen gaan wor- den tegen terrorisme geheel los van enig rechtsprincipe.
Onnodig zullen mensen in het vervolg door de rechter veroordeeld kunnen worden op grond van geheime informatie, ongeacht of deze informatie juist is of niet.
En geen verdachte kan zich verdedigen tegen onjuiste geheime infor- matie; en dit betekent dan in feite ook een ernstige afbrokkeling van ons rechtstaatsprincipe.
Preventierecht 

Alleen preventierecht kan hier een rechtvaardige oplossing bieden, want het uitgangspunt van preventierecht is een veiligheids- en educatie-beginsel, en geen schuld- en sanctieprincipe.
Preventierecht staat geheel los van enige schuld of straf.
Het gaat er hier in beginsel om, of iemand een gevaar betekent voor de samenleving of niet.
Indien bewezen kan worden dat dat het geval is, kan de rechter dan iemand veroordelen tot uitsluiting uit de samenleving voor onbepaalde tijd, echter met een recht op heropvoeding.
Buitensluiting 

Ook indien bewezen kan worden dat  iemand op grond van een mis- dadige religieuze mentaliteit een gevaar vormt voor de samenleving, zal hij dan buitengesloten kunnen worden uit de samenleving, onge- acht of hij nu reeds een misdrijf begaan heeft of niet, en zelfs onge- acht of hij deze reeds gepland heeft of niet.
Gezien de sterke emotionele en religieuze betrokkenheid van religi- euze terroristen bij hun religie, is het niet moeilijk hen betrouwbaar te testen op een gevaarlijke misdadige mentaliteit.
Ook het niet meewerken aan een dergelijk onderzoek, of het sabo- teren ervan, kan voor een rechter dan een reden zijn tot het veroor- delen van een verdachte.
Veiligheid is hier immers de norm, en niet slechts het al of niet plegen van een misdrijf.
Onschuldige verdachten 

Indien een verdachte onschuldig en ongevaarlijk is zal hij of zij pro- bleemloos kunnen kiezen voor een test.
Immers wanneer de uitslag negatief is zal de verdachte worden vrijgelaten 
Een onschuldige en ongevaarlijke verdachte wordt zo niet overge- leverd aan de rechteloosheid van eventueel onjuiste en oncontroleer- bare informatie.
Wanneer een verdachte het niet eens is met de uitslag van een test zal deze natuurlijk in beroep moeten kunnen gaan voor een nieuwe eventueel meer uitgebreide test.
En ook wanneer de aanklager het niet eens is met de uitslag van een test zal deze in beroep kunnen gaan.
Religieuze heropvoeding 

Gedetineerden hebben bij preventierecht een recht op heropvoeding, hetgeen een fundamentele vrijwilligheid van die heropvoeding impli- ceert.
Bij een heropvoeding van religieuze extremisten zal het in eerste instantie moeten gaan om de ontwikkeling van historische kennis en  inzicht in het ontstaan van de huidige Koran, en om inzicht in de religieuze essentie, alsook om de interpretatie van de Koran.
Daarnaast zal het echter ook gaan om een grondige kennis en begrip van alle andere belangrijke religies in de wereld.
Vervolgens betreft die heropvoeding ook de ontwikkeling van inzicht in het ontstaan van een criminele mentaliteit, en een heropvoeding als beschreven onder titel: "Een heropvoedings-model".
Vrijlating 

Net als bij de heropvoeding van criminelen worden zij tijdens hun de- tentie regelmatig getest op hun vorderingen op gebied van hun kennis en inzicht alsook op hun mentaliteit.
Als aanvulling op deze regelmatige interne testen kunnen zij even- tueel voor hun vrijlating nog weer aan een door de rechter bepaalde test onderworpen worden.
Voor extra veiligheid kunnen bepaalde gedetineerden bij hun vrijlating eventueel ook nog electronisch gevolgd worden (een event. vrijlatings- voorwaarde).
Anders dan bij het huidige strafrecht staat een veroordeelde dan niet na verloop van tijd gewoon weer met dezelfde overtuiging en mentali- teit op vrije voeten, om vervolgens zijn terroristische aspiraties weer te hervatten en te realiseren.
Voordeel voor de AIVD 

Ook voor de AIVD betekent preventierecht een groot voordeel, omdat zij nu voor de rechter geen enkele informatiebron meer hoeft prijs te geven.
Hierdoor kan zij zich dan ook beter concentreren op het verzamelen van informatie.
En ook hoeft zij zich nu niet meer bezig te houden met het zoeken en documenteren van bewijzen tegen verdachten.
De AIVD kan op deze wijze veel efficienter en integerder functioneren, omdat  zij zich nu niet meer hoeft bezig te houden met het al of niet schuldig zijn van verdachten.Preventierecht biedt de meest rechtvaardige, geweldloze en doel- treffende oplossing voor het terrorismeprobleem.
Het vraagt echter wel om een fundamenteel andere denkwijze over samenleven, veiligheid en criminaliteit . . . . .                   Indien aan de linker kant op deze pagina
                             geen titelbalk,
klik dan hier